Podmínky členství

Podmínky členství

Členství

AOP si klade za cíl podporu zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje. O členství ve sdružení se mohou ucházet pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které nabízejí a prodávají své zboží a služby spotřebitelům formou přímého prodeje především v domácnostech, na pracovištích a jiných dohodnutých místech.

HLAVNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ

  • Uchazeč členství vykonává svou obchodní činnost v České republice a pro nabízené zboží a služby vede vlastní obchodní značku nebo vlastní označení zboží a svou obchodní činnost vykonává v souladu se zásadami a normami chování, závaznými pro členy sdružení, zejména respektuje čistotu a korektnost svého podnikání ve vztahu k zákazníkům, svým prodejců a konkurentům. 
  • Uchazeč o členství ve sdružení je povinen podat žádost o členství, ve které mimo jiné prohlásí, že nejméně 1 rok před podáním žádosti vykonával a dále vykonává svou obchodní činnost především formou přímého prodeje v souladu se Zásadami chování při přímém prodeji AOP a zavazuje se po celou dobu členství tyto Zásady chování při přímém prodeji dodržovat.
  •  Uchazeč o členství, jehož žádost byla sdružením přijata, se dnem zaplacení členského příspěvku stává čekatelem na členství ve sdružení.

 

Čekatel je během roční zkušební lhůty oprávněn vystupovat vůči třetím osobám jako člen sdružení a  vztahují se na něj přiměřená práva a povinnosti člena sdružení s výjimkou hlasovacích práv a práva navrhovat své kandidáty.

Dodržování Stanov a Etického kodexu AOP je závaznou podmínkou vzniku a trvání členství v AOP.

Loading...

Členství

Loading...

Členství