Legislativa

Hlavní zákony vztahující se k přímému prodeji:

 

Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění)
Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb. v platném znění)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (č. 300/2008  Sb. v platném znění)
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
Zákon o daních z příjmu (586/1992 Sb.)
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Zákon o některých službách informační společnosti (484/2004 Sb.)


Úplné znění uvedených zákonů naleznete na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/