Legislativa

Hlavní zákony vztahující se k přímému prodeji:

 

Zákona o ochraně spotřebitele (374/2022 Sb.)
Občanský zákoník (192/2021 Sb.)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (261/2021 Sb.)
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)
Zákon o daních z příjmu (586/1992 Sb.)
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Zákon o některých službách informační společnosti (484/2004 Sb.)

 

Úplné znění uvedených zákonů naleznete na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/