Členství

AOP si klade za cíl podporu zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje. Jedním z hlavních předpokladů členství je, že uchazečem jsou právnické či fyzické osoby - podnikatelé, kteří nabízejí a prodávají své zboží a služby spotřebitelům především formou přímého prodeje a jimi nabízené zboží a služby je označeno ochrannou známku, kterou sami vlastní nebo ji mohou užívat na základě licence nebo označují jimi nabízené zboží a služby svým vlastním označením nebo jimi nabízené zboží a služby prodávají pod cizí ochrannou známkou nebo označením zboží a služeb, avšak na základě výhradního zastoupení v České republice a svou obchodní činnost vykonává v souladu se Zásadami chování při přímém prodeji.

 

Uchazeč o členství, který podal písemnou žádost, složí do 10 dnů po vyrozumění o přijetí stanovený členský příspěvek. Uchazeč o členství, jehož žádost byla představenstvem sdružení přijata, se dnem zaplacení členského příspěvku stává čekatelem na členství ve sdružení. Čekatel je během roční čekatelské lhůty oprávněn vystupovat vůči třetím osobám jako člen sdružení a vztahují se na něj přiměřená práva a povinnosti člena sdružení s výjimkou hlasovacích práv a práva navrhovat své kandidáty do orgánů sdružení. V obchodním styku jsou členové povinni dbát na přísnou korektnost vůči spotřebitelům, ostatním konkurentům a svým externím spolupracovníkům. Dodržování Stanov a Etického kodexu AOP je závaznou podmínkou vzniku a trvání členství v AOP.

Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

Loading...

STANOVY ASOCIACE OSOBNÍHO PRODEJE

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.