Aktualizace Etického kodexu AOP

12.11.2021

Aktualizace Etického kodexu AOP

V návaznosti na pokyn evropské asociace přímého prodeje Seldia, jíž je Asociace osobního prodeje členem, jsme v říjnu 2021 přijali aktualizované znění Etického kodexu v souladu s legislativou ČR, abychom tak zajistili, že vztahy mezi členskými společnostmi, přímými prodejci a spotřebiteli budou i nadále založeny na důvěře a poctivosti.

Členské společnosti AOP zohlední národní změny Etického kodexu ve svých materiálech a v praxi do 30. června 2022.

Členské společnosti rovněž přijmou další nezbytná opatření směřující k tomu, aby všechny formy reklamních a marketingových sdělení (mj. na digitálních médiích a sociálních sítích) byly v souladu s platnými zákony a tímto Kodexem. 

Etický kodex je aktualizován pravidelně tak, aby odrážel vývoj trhu, změny spotřebitelských zvyklostí včetně rozvoje digitálních technologií a podobně.

Aby mohl kodex řádně fungovat, má nejen svoji deklarativní stránku, ale obsahuje i kontrolní a sankční opatření pro případ jeho porušování. Odvětví a členské společnosti a samozřejmě spotřebitelé tak mají k dispozici účinný nástroj samoregulace, který vedle legislativy také výrazně přispívá k čistotě podnikatelského prostředí. Nedílnou součástí kodexu je institut Administrátora Etického kodexu. 

Každý člen AOP se zavazuje dodržovat a propagovat Etický kodex jako podmínku vzniku a trvání členství, rovněž tak se zavazuje propagovat své členství v AOP.

Aktualizované znění Etického kodexu naleznete na webových stránkách AOP:

KE STAŹENÍ ZDE

Asociace osobního prodeje 2020 > Aktuality & Tisk > Aktuality > Aktualizace Etického kodexu AOP